Dansk

KÆRE KUNDE!

 

Hjertelig tillykke med købet af et Rauch-møbel af høj kvalitet. Alle Rauch-produkter er "made in Germany" og fremstilles i miljøvenlige processer af træmaterialer af høj kvalitet. Uafhængige testinstitutter bekræfter den høje kvalitet af Rauch-møbler. Bemærk venligst monteringsvejledningen. Overhold de enkelte skridt nøje. Luk pakkerne forsigtigt op og kontroller at indholdet er fuldstændigt. Ødelæg eller bortskaf ikke emballagen, før De er sikker på, at alle dele til montagen er tilstede.

Læg mærke til de små dele under udpakningen, så børn ikke kan få fat i de og komme til at sluge dem. Hold plastikfolierne borte fra babyer og børn for at undgå risiko for kvælning.

VÆGMONTAGE/FASTGØRELSE:

Hvis møblet skal monteres på væggen (se montagevejledningen), skal det først kontrolleres, at væggen har tilstrækkelig bæreevne. Vær også opmærksom på elektriske ledninger og vandrør. Det medfølgende monteringsmateriale til vægmontage er udelukkende egnet til massivt murværk. Ved vægge af andre typer, skal der bruges egnet fastgørelsesmateriale.

 

BELASTNINGSANMÆRKNINGER:

Den max. tilladte belastning for vores hylder, skuffer, garderobestænger, etc. afhænger af materialets egenskaber (træ/metal/etc.). Vi giver dig en belastning tabel hentes (på engelsk), hvor du kan se den relevante maksimale tilladte belastning. Download

ELEKTRISKE KOMPONENTER:

Alle elektriske komponenter er af vores underleverandører testet i forhold til brug og anvendelse og svarer dermed til de almindelige EU-forskrifter (CE/VDE/etc.) Ved udskiftning af pæren skal det max. anførte Watt-tal ubetinget overholdes. Dæk aldrig lamperne til og sørg for, at varmen ikke lukkes inde.

SENGE:

Montering af senge skal ske på et jævnt underlag. Hvis det ikke er tilfældet, kan funktionen blive påvirket eller der kan opstå knirken. Når sengen indstilles, skal støtte-fødderne altid skrues op, så de ikke rører gulvet og derefter placeres på ny.

PLEJE:

En fnugfri bomuldsklud fugtet med vand er tilstrækkeligt til rengøring af møblernes overflader. Rengjorte overflader skal altid gnides tørre!

Deres Rauch-møbel er udelukkende beregnet til at bruges efter anvendelsesformålet i private boliger (rum, der er lukkede til alle sider og opvarmede). Mangler, der opstår pga. ukorrekt håndtering, har konsekvenser for garantien:

1. Fejlagtig transport eller ukorrekt udpakning
2. Forkert eller fejlagtig montage eller demontage af delene
3. Uegnede rengørings- eller reparationsforsøg
4. Henstillen af fugtige genstande eller genstande med skarpe kanter på overfladerne
5. Ekstrem lav eller høj luftfugtighed
6. Slid som opstår ved overdreven eller ukorrekt anvendelse.

Eksempler:

Slitage på grund af overbelastning eller ukorrekt brug, (f.eks. ved at hænge klædningsstykker på døre, skuffer eller håndtag)

Erhvervsmæssig anvendelse uden for det private område

Skader, der er opstået ved ukorrekt transport, levering eller montering/afmontering

Skader, der skyldes, at der er anvendt spidse genstande eller genstande med skarpe kanter som f.eks. knive, eventuelt til udpakning af varen

Ukorrekt omgang med fugt eller væsker samt uegnede plejemidler

Miljøpåvirkninger som f.eks. ekstrem lufttørhed/-fugtighed, lyspåvirkning og ekstreme temperaturer

Belastning af bunde eller væghængte skabe/reoler ud over den maksimalt tilladte vægt

Forsætlig ødelæggelse, ukorrekt håndtering eller benyttelse til andre formål end de(t) tilsigtede, overbelastning eller hændelige skader

Skader i form at tilsmudsning fra husdyr, varmekilder og vejrpåvirkninger

Henstillen af fugtige genstande eller genstande med skarpe kanter på overfladerne

Skader, som skyldes forkert montering, uegnet værktøj, uegnede beslag eller uegnet murværk

Ukorrekt rengøring, reparation eller udbedring e

Skimmelsvampdannelse/kvældningsskader i nybyggeri, f.eks. på grund af ekstremt høj luftfugtighed/manglende luftcirkulation eller anbringelse af møbeldele for tæt på vægge

Sliddele som pærer, lysstofrør og andre lyskilder (bortset fra LED) samt transformere og lignende komponenter, elektriske eller elektroniske forkoblingsenheder og elektroniske berøringskontakter er ikke omfattet af garantien, selv om de er fastmonteret.

Industrielt fremstillede møbler udviser i et vist omfang variationer, som er betinget af både forarbejdningsteknik og materialer. Det drejer sig for eksempel om små afvigelser/forskydninger i farver, strukturer, applikationer, glasdele osv., som ligger inden for de nationalt og internationalt gældende normer. Disse varetypiske egenskaber udgør ikke nogen kvalitetsforringelse, medmindre de påvirker brug, funktion, benyttelse, sikkerhed og levetid. 

Hvis der ved opstilling af møblerne alligevel skulle være grund til reklamation, bedes De kontakte deres møbelleverandør direkte.

 

Vi ønsker held og lykke med de nye møbler.
Deres Rauch Möbelwerke GmbH